Údržba a revize

Pravidelná údržba a preventivní revize jsou nezbytné pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zařízení a systémů. Včasným zachycením problému lze efektivně zabránit poruchám, snížit náklady na opravu nebo prodloužit životnost zařízení. Četnost pravidelné údržby a preventivních revizí závisí na typu zařízení nebo majetku a na jeho důležitosti. Obecně platí, že čím důležitější je zařízení nebo majetek, tím častěji by mělo být udržováno a revidováno.

Přínosy pravidelné údržby a revizí zahrnují:

  • Zvýšená spolehlivost: pravidelná údržba pomáhá odhalit potenciální problémy a tím zabránit poruchám, což vede k vyšší spolehlivosti zařízení a systémů.
  • Poruchy mohou být nákladné, jak z hlediska ztráty produktivity, tak z hlediska oprav a náhradních dílů. Pravidelná údržba může pomoci snížit tyto náklady.
  • Zvýšená bezpečnost: poruchy mohou být nebezpečné zejména pro zaměstnance. Pravidelná údržba může pomoci snížit toto riziko.
  • Preventivní revize mohou pomoci prodloužit životnost zařízení tím, že se včas odhalí a opraví opotřebované nebo poškozené součásti.

 

Pro tyto účely slouží funkcionalita Údržba a revize, která je plně integrovaným rozšířením systému HELIOS iNuvio.

Opravované předměty nebo zařízení

Seznam kontrolovaných a opravovaných předmětů nebo zařízení se plní ručním pořizováním nebo využitím údajů ze standardních číselníků HELIOS. Převzetí údajů o opravovaných předmětech je možné z modulu Majetek nebo ze Skladu. Modul Údržba a revize pracuje i s dalšími číselníky systému HELIOS jako jsou zakázky, číselník zaměstnanců, úkonů, materiálů, náhradních dílů, vazba odvedené práce do mezd, fakturace, a tedy i do účetnictví.  

Záznam o opravovaném předmětu obsahuje identifikační údaje a údaje o provozním využití. Na předmět se mohou načítat ujeté kilometry nebo jiným jednotkami sledovaný pracovní výkon a odpracované provozní hodiny. Předměty (zařízení) mohou být zařazeny do několika skupin. Těmi skupinami mohou být např. stavební stroje, technologické linky, energetická zařízení, ruční nářadí, dopravní prostředky, stavby a podobně.

Výměnné díly

Velice často provozovatel složitějšího výrobního zařízení zaměňuje části (výměnné díly) mezi jednotlivými zařízeními. Jedná se většinou o funkční celky, které mají kratší životnost než vlastní zařízení, nebo se zaměňují z provozních důvodů. Program Údržba a revize umožňuje sledovat umístění těchto výměnných dílů na jednotlivých předmětech. Provozní nasazení se sleduje u těchto dílů odděleně od vlastního předmětu. Informace o pohybu výměnného dílu se uchovávají v systému HELIOS.

Turnusy a proběhy

Provozní nasazení strojů a zařízení většinou podléhá nějakému rytmu, který lze převést do tzv. turnusů. Tento pojem je znám především z dopravy a jiných nepřetržitých provozů. V programu lze vytvořit libovolné množství turnusů, které se mohou lišit podle typu dne v týdnu. Turnusy na sobě nesou informaci o provozních km a provozních hodinách. Turnusy slouží jako podklad pro vyplnění tzv. proběhů, tj. skutečně odpracovaného výkonu podle typu předmětu. Hodnoty provozních hodin lze zadávat ručně nebo importovat z jiného datového zdroje.
Takto pořízené proběhy se načtou k příslušným strojům, výměnným dílům a do plánu periodických oprav.

 

Plán profylaktických prohlídek a revizí

Funkcionalita Údržby a revize umožňuje připravit plán kontrol. Termíny následujících kontrol jsou generovány automaticky do plánu, vždy po řádném ukončení kontroly včetně seznamu předepsaných úkonů.

Plán kontrol nebo údržby respektuje provozní kalendář zařízení, obsahuje seznam povinných úkonů, které je nutné vykonat.  Po ukončení kontroly systém generuje záznam o revizi nebo provedené opravě, tento dokument je posléze navázaný k samotnému záznamu. Systém HELIOS umožňuje zobrazit veškeré protokoly o kontrolách k danému zařízení.

Požadavky a opravy

Všechny plánované i neplánované opravy jsou evidovány vytvořením požadavku, ke kterému se evidují jednotlivé údržbářské úkony.

Například v případě neplánované opravy obsluha vytvoří požadavek na opravu s popisem závady. Odpovědná osoba útvaru údržby přidá k požadavku potřebné informace včetně plánovaného termínu odstranění závady. Po předání předmětu do opravy provádí pracovníci údržby záznamy o provedených úkonech.

Plánované opravy nebo kontroly mohou být rozdělné podle typu:

  • plánované opravy dle časové periody, která je nezávislá na provozním nasazení. Je určena pouze běžícím časem. Týká se předmětů typu tlakové nádoby, plynová zařízení, hasicí přístroje apod. Jedná se většinou o pravidelné revize.

  • plánované opravy dle počtu kilometrů, jsou určené ujetím nějakého počtu kilometrů, používá se u dopravních prostředků. V praxi je možné kilometry nahradit jiným kritériem například počet výrobních cyklů, množství výrobků atd. Jedná se o kritérium, které charakterizuje výkon.
  • plánované opravy dle provozních hodin, kdy perioda je udávaná v hodinách. Používá se u předmětů, kde výkon stroje je v čase stabilní nebo výkyvy výkonu neovlivňují opotřebení, a proto provozní výkon lze charakterizovat jednoduše provozními hodinami.

Kontroly a revize v mobilu nebo tabletu

Plán oprav a kontrol je možné zpřístupnit také v mobilním zařízení (tablet, mobil), které je připojené k ERP systému HELIOS. Prováděné úkony jsou zadávané přímo v zařízení s online přístupem do databáze HELIOS. Pro tyto případy už kontrola nemusí chodit s papírovým seznamem nebo tabulkou v xls a následně data přepisovat.

Pravidelná údržba a preventivní revize jsou důležitými nástroji pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zařízení a systémů. Správným provedením mohou výrazně snížit náklady a rizika spojená s poruchami.

Podrobné informace o tomto rozšíření vám rádi sdělíme. Stačí, když nám dáte vědět.

Vytváříme řešení pro vyšší efektivitu každodenní práce

Komerční smlouvy a Registr smluv

Funkcionalita „Komerční smlouvy“ slouží k evidenci smluvních dokumentů a vybraných parametrů jakýchkoliv smluv. Už nemusíte dohledávat výpovědní lhůtu, už nepromeškáte...

Zobrazit více >>